6

TUTKIMUSPROJEKTI BIETRO

- Bioöljyjen energiatekniset ominaisuudet ja ruiskutusjärjestelmien optimointi biopolttoaineille

Yhteistyössä teollisuuden ja useiden muiden korkeakoulujen kanssa on käynnissä tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on määrittää tiettyjen itse valmistettujen tai teollisuuden yhteistyökumppanien valmistamien

  • 1) bioöljyjen ja biodieselin fysikaalisia ja polttoteknisiä ominaisuuksia,
  • 2) selvittää edellisen pohjalta bioöljyjen soveltuvuutta poltinten, generaattorien ja dieselmoottorien polttoainetuotantoon sekä
  • 3) selvittää biopolttoaineiden hajautettuun tuotantoon liittyviä logistisia, ympäristö ymongelmia kestävän kehityksen näkökulmasta.

Bioöljyillä ymmärretään tässä kasvi-, kala- ja eläinrasvoja, joita joko tuotetaan öljyn tuottamiseksi (kasviöljyt) tai joita syntyy muun tuotannon sivutuotteena (esimerkiksi kalaöljyt, turkiseläinten rasvat tai pellavaöljy). Bioöljyn potentiaalisia käyttöalueita ovat voiteluöljyt, polttoöljyt, hydrauliikkaöljyt, teräöljyt jne. Eri hankkeissa selvitetään myös valmistetulle biodieselille asetettavia erityisvaatimuksia kuten säilyvyys- kylmäominaisuuksia.

"SIMO -hanke: Puristuksen ja esteröinnin optimointi biodieselin ja valkuaisrouheen tuotannossa" tutkii öljynpuristukseen soveltuvia kasvilajikkeita aina viljelystä rouheen laatuun. Sekä öljynsaannin lisäämiseksi että rouheen öljypitoisuuden laskemiseksi öljynpuristusta on välttämätöntä saada tehostettua. Esteröinnin tarkempi tutkiminen edesauttaa biodieselin laadunvalvonnassa.

"TUTKA -hanke: Tutkimus uusiutuvan energian käytöstä ja käytön lisäämismahdollisuuksista" selvittää bioenergian käyttöä kestävän kehityksen, logistiikan ja tiedotuksen näkökulmista. Hanke, jossa on haastateltu noin tuhatta henkilöä, toteutetaan yhteistyössä EU-projekti ASPIRE:n kanssa.

"KALLE -hanke: Kala- ja eläinrasvasta biodieseliksi" pyrkii selvittämään kala- ja eläinrasvojen ominaisuuksia ja niistä saatavan biodieselin energiateknisiä ominaisuuksia.  Hankkeessa on tutkittu niin moottorin kaasumaisia kuin hiukkaspäästöjäkin.  Tutkimusta suoritetaan yhteistyössä kalaöljyn tuottajien ja turkistuottajien kanssa tavoitteena tuotannon sivuvirtoina syntyvien rasvojen hyötykäyttö.

"TARINA -hanke: Biopolttoaineen vaikutus moottorin tärinään ja käyntiääneen" pyrkii selvittämään eri polttoainekoostumuksien vaikutusta dieselmoottorin tärinään ja käyntiääneen. Selittäviksi muuttujiksi oletetaan palotilan painekäyrän erilaisuudet, jotka ovat seurausta polttoaineiden erilaisuuksista. Tavoitteena on myös palotilan kuvaaminen ja mallintaminen. Tutkimukseen osallistuvat Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Svenska yrkeshögskolan i Vasa.

"HETA -hanke: Dieselhenkilöauton taloudellinen käyttö" pyrkii selvittämään dieselhenkilöauton taloudellisen ajon perusperiaatteita. Hanke on  yhteistutkimus Turun AMK:n kanssa.

"BIPO  -hanke: Biopolttoainelaboratorio" on VEI:n yhteishanke luoda korkeatasoinen, standardien mukaisiin mittauksiin kykenevä biopolttoaineita tutkiva laboratorio. Tavoitteena on, paitsi oma korkeatasoinen tutkimus, myös tarjota mittauspalvelua alan yrittäjille.

"SAKO -hanke: Biodieselin säilyvyys- ja kylmäominaisuudet" on valmisteilla oleva hanke erityisesti seostetun biodieselin säilyvyys- ja kylmäominaisuuksien selvittämiseksi ja parantamiseksi. Hankkeessa tullaan tutkimaan mm viskositeetti- ja jähmettymisominaisuuksia kylmäkaapin erityisolosuhteissa, periaatteessa huoneenlämpötilasta aina  -60 oC:een saakka.  Hanketta toteutetaan yhteistyössä Vaasan AMK:n kanssa.

"BIKA -hanke: Biokaasulle liikennekäytössä asetettavat vaatimukset" on alkuvaiheessaan BiPo -hankkeeseen liittyvä tutkimus, jossa selvitetään biokaasulle liikennekäytössä asetettavia vaatimuksia sekä selvitetään minkälaista laitekantaa biokaasun laadun tarkkailu edellyttää.

Polttoainekäytön osalta tutkimukset edistävät pk -teollisuuden ja maatilojen mahdollisuuksia osallistua hajautettuun energiantuotantoon. Erityisesti kasvisöljyjen osalta tutkimus omalta osaltaan edistää hankkeita käynnistää maatalouden sivuelinkeinona bioöljyn ja biodieselin tuotantoa. Yritysten osalta hanke edistää varsinaisen tuotteen sivutuotteena nyt syntyvän öljyn tai rasvan saamista hyötykäyttöön yhtenä yrityksen osakannattavuutena.

Tutkimus kuuluu energiatekniikan alaan, joka on yksi Vaasan yliopiston tutkimuksen painopistealueista. Osana Vaasan Energiainstituuttia tutkimushanke on vahvistamassa energiatekniikan alan tutkimusta ja opetusta Vaasassa.

Lisätietoja:

Erkki Hiltunen, FT, tutkimusjohtaja
Teknillinen tdk, Fysiikka
Vaasan yliopisto
PL 700
65101 Vaasa
Puh. (06) 324 8692
Email. etunimi.sukunimi@vei.fi