4

ENERGIATUTKIMUKSEN YHTEISTYÖ TUO KULUTTAJALLE KAIVATTUA TIETOA VAIHTOEHDOISTA

Tehdäänkö uusia energiaratkaisuja riittävin tiedoin? Vastuullisia ratkaisuja voidaan tehdä vain silloin, kun tunnetaan koko energiantuotantoketjun vaikutukset raaka-aineesta päästöjen terveysvaikutuksiin asti. Monialaisen, koko ketjun kattavan tutkimuksen mahdollistaa nyt neljän merkittävän energiatutkimuskeskittymän yhteistyö. Yhteisen tutkimustyön tuloksista hyötyvät eniten tavalliset kuluttajat.

Nyt syntynyt suomalaisten energiantutkimuskeskittymien välinen sopimus on kansallisesti merkittävä yhteistyöhanke. Verkostossa pystytään tutkimaan niin energiatehokkuutta ja päästöjä kuin terveysvaikutuksiakin. Monipuolinen tutkimus kattaa koko energiantuotantoketjun aina raaka-aineen korjuusta alkaen. Tämä kaltainen yhteistyö on ainutlaatuista, sillä sen avulla rajalliset tutkimusresurssit voidaan jakaa tutkimusyhteisöjen kesken ja välttää päällekkäisiä tutkimuksia. Yhteistyöhanke käynnistyi Lahden tiede- ja yrityspuiston aloitteesta.

Energian tuotannossa ja käytössä tapahtuu lähivuosina suuria muutoksia. Investoinnit ovat kalliita ja energiaratkaisut kauaskantoisia. Jos energiaratkaisujen vaikutuksia ei tunneta riittävästi, saattaa esimerkiksi ilmastotavoitteen kannalta sopiva ratkaisu ollakin muun ympäristön tai terveyden kannalta sangen haitallinen. Sen vuoksi energiaratkaisuja ei tulisi punnita liian yksipuolisesti, vaan kaikki vaikutukset sekä ympäristöön että terveyteen tulisi ottaa mukaan vertailuun. Niin yksittäinen kuluttaja kuin lainsäätäjäkin tarvitsee päätöksenteon tueksi luotettavia mittaus- ja tutkimustuloksia.

Tutkimusverkostossa ovat mukana Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Vaasa, joissa tehdään Suomen oloissa merkittävää energiatutkimusta. Verkoston kautta yhteistyössä ovat mukana alan tärkeimmät tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut sekä muun muassa VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos ja ympäristö- ja energiateknologiaklusterit. Oulunkaaren Uusiutuvan energian yrityskeskus on merkittävä energiatutkimuksen hyödyntäjä.

Ensimmäiset yhteistyöverkoston tutkimuskokonaisuudet ovat integroidut, uusiutuvat energiaratkaisut omakotitalojen lämmityksessä sekä energialähteen elinkaaritarkastelu, jossa otetaan huomioon ympäristö- ja terveysvaikutukset peilaten tämän hetken taloudelliseen tilanteeseen. Nopeimmin tuloksia saataneen ensin mainitusta omakotitalojen lämmitykseen liittyvästä tutkimuksesta, mahdollisesti jo tämän vuoden aikana.

Lisätietoja antavat:

FT Mari Pantsar-Kallio, ohjelmajohtaja, ympäristöteknologian klusteriohjelma, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, puh. 050-4026919

Prof. Jorma Jokiniemi, Kuopion yliopisto, puh. 040-5661034.

Eero Pekkola, toimitusjohtaja, Oilon International Oy, puh. 044-7576202

Jyrki Kataja, Yksikön johtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti, puh. 040-5661034.

Erkki Hiltunen, Tutkimusjohtaja, Vaasan Energiainstituuttu, puh. 044-0244355

Toimituksille tiedoksi:

Energiatutkimuksen yhteistyössä mukana:

Jyväskylän Bioenergiakeskus BDC on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva soveltavan tutkimuksen tuotekehitysyksikkö. Se tarjoaa palvelujaan muun muassa raaka-aineen tuottajille, energianjalostajille, energiayhtiöille, teknologiayrityksille ja myös pienkuluttajille. Tutkimusyhteistyötä tehdään VTT:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Kuopion Kantiva on monitieteinen tutkimuskeskus, joka on keskittynyt bioenergian tuotannon ja käytön vaikutuksiin liittyvään tutkimukseen. Kuopiossa on erityisosaamista energiantuotannon päästöjen, ilmanlaadun ja ilmansaasteiden terveysvaikutusten tutkimuksessa. Kantivan toimintaa koordinoi Kuopion yliopisto ja muita toimijoita ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos ja Työterveyslaitos.

Lahden uusiutuvan energian tutkimuskeskus valmistuu vuonna 2009. Tavoitteena on kehittää muun muassa bioöljyjen, biokaasujen ja aurinkoenergian hyödyntämiseen sopivia laitteita sekä hybridejä eli yhdistelmäratkaisuja, bioenergiaa, maalampöä, vesi-ilmalämpöpumppuja ja aurinkolämpöä. Tutkimuskeskuksen organisoinnista vastaa Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ja hankkeen alullepanija lahtelainen poltinvalmistaja Oilon International Oy. Yhteistyötä tehdään TKK:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Oulunkaaren Uusiutuvan energian yrityskeskuksen tavoitteena on lisätä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä että alan liiketoimintamahdollisuuksia. Se tarjoaa muun muassa liiketoiminnan kehittämispalveluja, laskee energiataseita sekä voi toimia uusien tekniikoiden pilotoijana. Yrityskeskus toimii Pohjois-Pohjanmaalla.

Vaasan Energiainstituutti palvelee julkista ja kuntasektoria tutkimalla muun muassa energiamarkkinoita, energia- ja ympäristöliiketoimintaa sekä uusiutuvan energian saatavuutta ja riittävyyttä. Se on monialainen tutkimuslaitos, jonka ovat perustaneet Vaasan yliopiston eri yksiköt, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Yhteistyöverkostoon kuuluu lisäksi kuusi muuta yliopistoa ja korkeakoulua.