4

VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI

Energia-alan osaajien keskittymä

Vaasan seudulla toimii merkittävä osa Suomen energiaklusterista; alueella sijaitsevien lukuisten alan teollisuusyritysten lisäksi monipuolista energia-alan osaamista löytyy myös paikallisista oppilaitoksista. Vaasan Energiainstituutti (VEI) perustettiin syksyllä 2006 ja se on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian perustama energia-alan osaamisen yhdistävä yhteistyöorganisaatio.

VEI

Kuva:
VEI:n korkeakoulut sijaitsevat kaikki toistensa välittömässä läheisyydessä Palosaarella

  

Tehtävä ja osaamisalueet

VEI:n tehtävänä on tarjota energia-alan tutkimus- markkinointi-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen.

Painopisteet: markkinat, tekniikka ja uusiutuvat energialähteet

Vahvan perustan muodostavat energiamarkkinoihin liittyvä pitkäaikainen ja kansainvälisesti tunnustettu osaaminen sekä energiayhtiöiden verkkoliiketoiminnan, erityisesti logistiikan tehokkuuden pitkäaikainen kansainvälisesti suuntautunut tutkimusperinne. Energiatekniikassa painopistealueena ovat erityisesti sähköenergiajärjestelmät kattaen myös niihin liittyvät automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan sovellukset sekä diesel- ja kaasumoottorit. VEI edistää kestävään kehitykseen perustuvia energia-alan ratkaisuja ja erityisesti tehokkaita, kilpailtuja energiamarkkinoita sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Energiatekniikan valtakunnallinen osaamiskeskus on Vaasassa, jonka alueella on merkittävästi teollisuutta ja teollista kehitystoimintaa. Vaasassa on lisäksi eri koulutusyksiköitä ja -ohjelmia, joissa on keskitytty energiaan liittyvien aiheiden tutkimiseen.

VEI_geoenergy

Kuva:
Geoenergia -laboratorio rakennetaan Vaasan yliopiston yhteyteen lähitulevaisuudessa.

Tutkimus

Energia ja ympäristö ovat VEI:lle tärkeä teema eri tutkimus- ja kehittämisohjelmissa ja niihin kuuluvissa projekteissa. Projekteissa selvitetään muun muassa energiaomavaraisuuden mahdollisuuksia sekä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja kestävän energiahuollon konsepteiksi. Tutkimustoiminnan kohteena ovat myös rakennusten energian käyttöön ja kulutukseen liittyvät selvitykset. Energiahuollon verkostot ja alueelliset ratkaisut sekä rakennemuutoksen tutkimus ovat myös tärkeitä tutkimuksen osaamisalueita.

Sähkötekniikassa tutkimuksen painopistealueena ovat hajautettu energiantuotanto mukaan lukien energian varastointijärjestelmät. Vankan perustan alan monipuoliselle tutkimustoiminnalle antaa sähköenergiajärjestelmien mallintamiseen ja simulointiin liittyvä huippuosaaminen. Biopolttoaineet sekä biomateriaalien sähköiset ominaisuudet ovat myös vahvan tutkimuksen kohteena, samoin kuin diesel- ja kaasumoottorit. Sähkötekniikan tutkimustoiminta keskittyy sähköjärjestelmien mallintamiseen ja transienttisimulointiohjelmistolla tehtävään yleisten sähköverkkojen ja teollisuuden sähköverkkojen laskentaan.

Energiamarkkinoinnin tutkimuksessa erityisosaaminen keskittyy seuraaviin alueisiin: asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, yhtiönvaihtokäyttäytyminen, imago- ja bränditutkimus sekä hinta-analyysit. Teemme yritysten tarpeisiin käytännönläheistä ja soveltavaa tutkimusta, joka perustuu akateemiseen osaamiseen ja laajaan käytännön kokemukseen.

Konsultointi


Konsultointi

Tarjoamamme konsultointi perustuu tekemäämme tutkimukseen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alan teollisuuden kanssa ja olemme käytettävissä asiantuntijoina erilaisissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Tavoitteenamme on auttaa yritystä niiden liiketoiminnan haasteissa sellaisilla aihealueilla, joissa meillä on erityisosaamista.

Johtamisen tutkimus ja konsultointi

VEI:ssa Levón-instituutti tarjoaa johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen aloilla erilaista tutkimusta ja konsultaatiota. Voimme räätälöidä organisaatiokohtaisia palveluja yrityksille ja muille organisaatioille. Painotamme ohjelmissamme yksilön ja organisaation kehittymistä yhdessä, koulutuksen ja organisaatioiden kehittämistoimien luontevaa yhdistämistä sekä tiedon käytäntöön soveltamista. Voit lukea lisää aiheestä Lèvon-instituutin sivuilta.